Privacyreglement

Privacyreglement Allenamento BV

1. Inleiding

1.1 Allenamento BV, gevestigd te Heerlen, hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. Dit privacyreglement beschrijft hoe Allenamento BV omgaat met persoonsgegevens.

2. Definities

2.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2.2 Verwerking: elke handeling of reeks van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing, openbaarmaking, raadpleging, gebruik, doorzending, verspreiding, of op andere wijze ter beschikking stellen.

3. Verantwoordelijke

3.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Allenamento BV, gevestigd te Heerlen, bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 70299501.

4. Doeleinden van de verwerking

4.1 Allenamento BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het uitvoeren van coaching en mediation diensten;
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
• Het beheren van de administratie;
• Het verbeteren van de dienstverlening.

5. Soorten persoonsgegevens

5.1 Allenamento BV verwerkt onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens:

• Contactinformatie (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);
• Geboortedatum;
• Informatie relevant voor de dienstverlening.

6. Grondslag van de verwerking

6.1 De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op:

• Toestemming van de betrokken persoon;
• Uitvoering van een overeenkomst;
• Nakoming van een wettelijke verplichting.

7. Delen van persoonsgegevens

7.1 Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of wettelijk verplicht is.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

8.1 Allenamento BV treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, vernietiging, en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

9. Bewaartermijn van persoonsgegevens

9.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren.

10. Rechten van betrokkenen

10.1 Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid van hun persoonsgegevens.

11. Contactgegevens

11.1 Voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit privacyreglement kunt u contact opnemen met Allenamento BV via yvonne@allenamento.nl

Versie 4 januari 2024.