Algemene Voorwaarden Allenamento BV

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Allenamento B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70299501.

Cliënten: degene die gebruik maakt van hetgeen wordt aangeboden door Allenamento.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en overeenkomsten tussen een cliënt en Allenamento. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen worden gemaakt als dat uitdrukkelijk is overeengekomen tussen de cliënt en Allenamento.

Artikel 3: Aanmeldingen

De aanmelding voor de door Allenamento aangeboden diensten geschiedt via het door Allenamento verstrekte (digitale) contactformulier of middels direct contact via mail of telefoon. Indien de cliënt jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijk vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede in te vullen. Een overeenkomst komt tot stand na het doen van een (aan)betaling of het invullen van het (digitale) contactformulier. Hiermee gaat de cliënt een betalingsverplichting aan.

Artikel 4: Annulering en wijziging

Annulering van een aanmelding dient per mail te geschieden. Voor annuleren geldt: annulering 24 uur voor aanvang van de afspraak, anders wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 5: Uitvoering

Allenamento voert haar diensten naar beste inzicht en vermogen uit. Allenamento heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst enkel een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Indien Allenamento door ziekte en/of verhindering niet in de gelegenheid is de sessie/opdracht vorm te geven, zal de cliënt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht. Allenamento vergoedt geen gemaakte kosten als gevolg van annulering of uitval. Wel behoudt de cliënt recht op een inhaalmoment of volledige restitutie.

Artikel 6: Verplichtingen cliënt

Cliënt is verplicht om door Allenamento gevraagde informatie juist, volledig en naar waarheid in te vullen. Cliënt is tijdens een sessie/training of traject verplicht zich eveneens in te spannen om naar eer en geweten en kunnen instructies op te volgen en de therapeut of anderen respectvol te bejegenen. Indien dit niet het geval is, kan de therapeut op elk moment de sessie/traject beëindigen.

Artikel 7: Eigen verantwoordelijkheid

Een cliënt neemt deel aan een sessie/training of traject op eigen verantwoordelijkheid. Ook indien er sprake is van een ernstige ziekte, psychiatrische behandeling of anderzijds specifieke klachten, adviseer ik dit eerst te bespreken met diens behandelaar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Allenamento is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan bij de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Allenamento. Aan de inhoud van teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Allenamento is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een (coachings)traject. Een cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes. Allenamento is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Allenamento is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de cliënt is verstrekt, schade die is ontstaan vanwege het niet opvolgen van advies, instructies, noch schade n.a.v. vermissing, beschadiging of diefstal van aan een cliënt toebehorende voorwerpen.

Artikel 9: Klachten

Het kan voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over een dienst of traject. De cliënt kan indien gewenst een klacht indienen bij tom@allenamento.nl (Juridisch adviseur van Allenamento). Klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld. Allenamento streeft ernaar zorg te dragen voor een zo optimaal mogelijke en passende oplossing.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

Alle door Allenamento verstrekte materialen, zoals opdrachten, informatieve teksten, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming van Allenamento worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Wanneer hier wel toestemming voor is gegeven aan de deelnemer, mogen de betreffende stukken worden gedeeld met duidelijke bronvermelding. Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van Allenamento te verkopen aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Allenamento BV en de cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Allenamento BV en de cliënt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in Maastricht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Versie 2 januari 2024